Seite A
Day Is Done
(Mon enfant)
P. Yarrow
3:36
 

Seite B

Christos Genate
Papatheodorou
1:55

 

Fontana TF-20  Made in Australia