Seite A
Kathe trello pedi
Manos Hadjidakis
 

Seite B

Pisso ap'tis triantafilies
Manos Hadjidakis
 
Fidelity 7134  Made in Greece 1960