Seite A
To kiparissaki
Manos Hadjidakis
 

Seite B

I timoria
Manos Hadjidakis

 

Fidelity 7090  Made in Greece 1960