Seite A
Il est passť (Live Olympia, Paris)
Goraguer / Lemesle

 

Seite B
Kie uselta yu me
Goraguer /
Kiyoshi Hayakawa
 

Philips / Mercury SFL-2417  Made in Japan 1979